جستجوی استاد

احمد کریمائی


احمد کریمائی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،دوازده سال تدریس دروس دبیرستان ودانشگاهی وهمچنین تدریس نرم افزارهای مهندسی.

دارای یک اختراع ثبت شده وسه مقاله به چاپ رسیده .

درحال حاضر به پژوهش در جریان های چندفازی ومیکروسیال مشغول می باشم.

شبکه های احتماعی

استان: تهران
شهر: تهران
تلفن:
همراه:
ایمیل:
آدرس:

ثبت نام در دوره های استاد

ارسال پیام به استاد

نظر هنرآموزان این استاد


اساتید ویژه و پیشنهاد شده